Home

Documentairemaker op het snijvlak van de transitie van mens en maatschappij

Mijn focus en betrokkenheid heeft vrijwel altijd gelegen op stedelijke en sociale vernieuwing en duurzaamheid. Ik heb bijzondere aandacht voor de voorlopers, de pioniers van de samenleving, mensen die werken aan oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan met zijn allen. Mijn eerdere carrière als milieu-ingenieur maakt dat ik ingewikkelde technische thema’s niet schuw. 

Ik heb films gemaakt over de energietransitie, klimaatadaptatie, collectieve woonvormen, bewonersparticipatie en duurzaam wonen, over de geschiedenis van de stedenbouw gekoppeld aan de uitdagingen van nu, en ook over het inrichten van de fysieke leefomgeving, het omgaan met ruimte, water en groen. 

Voorbeelden van documentaireseries en films:

  • Idealen in Steen, met welke idealen en met welke visie wordt de stad gemaakt? En wat kunnen we leren van de afgelopen eeuw? De idealen van 100 jaar geleden blijken nog steeds actueel. 
  • Samen Leven Samen Wonen  onderzoekt of collectief wonen een trend is en of het een antwoord is op maatschappelijke uitdagingen zoals woningnood, vergrijzing en eenzaamheid.
  • Together! The Movie – film over het gelijknamige project van de TU Delft over collectieven woonvormen en de toekomst van wonen.
  • Pioniersplekken – portretten van pioniers van de nieuwe economie binnen een transitiecontext gegeven door Jan Rotmans.
  • Haven in Transitie belicht de transitie naar schonere energie en een circulaire economie in de haven van Rotterdam.
  • Stad in Transitie – wat betekent de energietransitie nu voor de stadsbewoner?
  • Green Power Kids  is de naam die kinderen van twee basisscholen zichzelf gegeven hebben terwijl ze door middel van MoJo (mobiele journalistiek) zien hoe zij hun wijk in Rotterdam-West willen verduurzamen.  
  • Totstandkoming van het Rotterdamse Klimaatakkoord – het proces ernaartoe is in deze film vastgelegd. 

linkedin

facebook